Bộ sưu tập: Thực Phẩm Có Công Bố Chức Năng

Nó là một sản phẩm thực phẩm được dán nhãn chức năng dựa trên bằng chứng khoa học thuộc trách nhiệm của nhà điều hành kinh doanh. Thông tin về các cơ sở an toàn và chức năng đã được đệ trình lên Ủy viên của Cơ quan các vấn đề người tiêu dùng trước khi bán. Tuy nhiên, không giống như Thực phẩm cho các mục đích sử dụng sức khỏe cụ thể, nó chưa được Ủy viên của Cơ quan các vấn đề người tiêu dùng phê duyệt riêng lẻ.