Chính sách bảo mật

Định nghĩa thông tin cá nhân

Trong Chính sách quyền riêng tư này, thông tin cá nhân là thông tin về một cá nhân đang sống và đề cập đến thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể, chẳng hạn như tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.

Quản lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà khách hàng ủy thác cho chúng tôi sẽ được quản lý cẩn thận và thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, rò rỉ, v.v.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Trên trang web này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, v.v. thông qua yêu cầu của khách hàng và đơn đăng ký dịch vụ. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ sử dụng nó phù hợp với mục đích sử dụng được hiển thị bên dưới.

  • Để trả lời các câu hỏi của khách hàng, v.v.
  • Để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.
  • Để cải thiện và nâng cao dịch vụ của trang web này, đồng thời tiến hành phân tích để xem xét các dịch vụ mới.
  • Để tạo dữ liệu thống kê ở dạng không thể xác định danh tính cá nhân và sử dụng dữ liệu đó làm tài liệu tham khảo cho trang web này và khách hàng.

Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Thông tin cá nhân mà khách hàng ủy thác cho chúng tôi sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của cá nhân đó, trừ khi việc tiết lộ được cho phép theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân hoặc các luật và quy định khác.

Tiết lộ, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân

Nếu bạn muốn tiết lộ, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân mà bạn đã ủy thác cho chúng tôi, vui lòng đưa ra yêu cầu từ chính người đó. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay sau khi tiến hành xác minh danh tính phù hợp.

Những thay đổi đối với chính sách này

Trang web này có thể xem xét chính sách này theo thời gian và thay đổi nó mà không cần thông báo do việc ban hành hoặc sửa đổi luật và quy định. Mọi thay đổi đối với Chính sách này sẽ có hiệu lực khi Chính sách sửa đổi được đăng trên trang web này hoặc khi Chính sách sửa đổi có sẵn bằng các phương tiện khác.

Bàn thông tin

Mọi thắc mắc về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây .